Polityka plików Cookie

Zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá spracovania informácií o Vás, vrátane osobných údajov a súborov cookies.


1. Všeobecné informácie

 1. Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku fungujúcu na adrese: www.kalasoft.pl
 2. Prevádzkovateľom webovej stránky a správcom osobných údajov je: KALASOFT sp. z o.o. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań
 3. E-mailová kontaktná adresa prevádzkovateľa: biuro@kalasoft.pl
 4. Prevádzkovateľ je Správcom Vašich osobných údajov v súvislosti s údajmi poskytnutými dobrovoľne na Webovej stránke.
 5. Web používa osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Vedenie Newslettera
  • Vedenie systému komentárov
  • Vybavovanie dopytov cez formulár
  • Realizácia objednaných služieb
  • Prezentácia ponuky alebo informácií
 6. Webová stránka získava informácie o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  • Prostredníctvom údajov zadávaných dobrovoľne do formulárov, ktoré sa zadávajú do systémov Prevádzkovateľa.
  • ložením v koncových zariadeniach súborov cookies.

2. Vybrané spôsoby ochrany údajov používané PrevádzkovateľomWybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (SSL certifikát). V dôsledku toho sú osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke šifrované na počítači používateľa a je možné ich prečítať iba na cieľovom serveri.
 2. Používateľské heslá sú uložené v hašovanej forme. Hašovacia funkcia funguje jedným smerom – nie je možné vrátiť jej chod, čo je dnes už moderný štandard v oblasti ukladania používateľských hesiel.
 3. Prevádzkovateľ pravidelne mení svoje administrátorské heslá.
 4. Za účelom ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára záložné kópie.
 5. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého programového vybavenia, ktoré Prevádzkovateľ používa na spracúvanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie programových komponentov.

3. Hosťovanie

 1. Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveroch a infraštruktúre KALASOFT sp. z o.o.

4. Vaše práva a dodatočné informácie o používaní údajovTwoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. V niektorých situáciách má Správca právo preniesť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na splnenie povinností, ktoré Správcovi vyplývajú. Týka sa to nasledujúcich skupín príjemcov:
  • nami poverené osoby, zamestnanci a spolupracovníci, ktorí musia mať prístup k osobným údajom, aby mohli plniť svoje povinnosti,
  • mailingové spoločnosti,
  • spoločnosti vybavujúce SMS správy,
  • spoločnosti, s ktorými Správca spolupracuje v oblasti vlastného marketingu,
  • kuriéri,
  • poisťovne,
  • advokátske kancelárie a vymáhaní pohľadávok,
  • banky,
  • platobní operátori,
  • orgány verejnej moci.
 2. Vaše osobné údaje spracúvané Správcom nie dlhšie, ako je potrebné na výkon súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napr. o účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracovávané dlhšie ako 3 roky.
 3. Máte právo požadovať od Správcu:
  • prístup k Vašim osobným údajom,
  • ich nápravu,
  • vymazanie,
  • obmedzenie spracovania,
  • a prenosnosť údajov.
 4. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu uvedenému v bode 3.3 c) proti spracovaniu osobných údajov za účelom plnenia oprávnených záujmov sledovaných Správcom, vrátane profilovania, avšak právo vzniesť námietku nemožno uplatniť, pokiaľ sú platné, právne oprávnené dôvody pre spracovanie, prevažujúce nad vašimi záujmami, právami a slobodami, najmä na zisťovanie, uplatňovanie alebo obhajobu nárokov.
 5. Proti postupu Správcu je možné sa odvolať u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na prevádzku Webovej stránky.
 7. Vo vzťahu k Vám môžu byť vykonávané úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom vykonávania priameho marketingu Správcom.
 8. Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európsku úniu.

5. Informácie vo formulároch

 1. Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, vrátane osobných údajov, ak sú poskytnuté.
 2. Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová značka, IP adresa).
 3. Webová stránka môže v niektorých prípadoch ukladať informácie uľahčujúce prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou užívateľa vypĺňajúceho formulár. V takomto prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí vo vnútri adresy URL stránky obsahujúcej formulár.
 4. Údaje uvedené vo formulári sú spracúvané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad za účelom vybavenia servisnej požiadavky alebo obchodného kontaktu, registrácie služieb a pod. Zakaždým kontext a popis formulára jasne informuje, na čo sa používa.

6. Protokoly Správcu

 1. Informácie o správaní používateľov na webovej stránke môžu podliehať protokolovaniu. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

7. Dôležité marketingové techniky

 1. Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu prostredníctvom Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, ale iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa. Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ môže prezerať a upravovať informácie odvodené zo súborov cookies pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Prevádzkovateľ používa Facebook pixel. Táto technológia spôsobuje, že Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) vie, že daná osoba v ňom registrovaná používa Webovú stránku. V tomto prípade sa vychádza z údajov, pre ktorých je samotným správcom, Prevádzkovateľ neposkytuje Facebooku žiadne ďalšie osobné údaje. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa.
 3. Prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré automatizuje prevádzku Webovej stránky vo vzťahu k užívateľom, napríklad môže zaslať užívateľovi e-mail po návšteve konkrétnej podstránky za predpokladu, že súhlasil so zasielaním obchodnej korešpondencie od Prevádzkovateľa.

8. Informácie o súboroch cookies

 1. Web používa súbory cookies.
 2. Súbory cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky a sú určené na používanie Webovej stránky. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Webovej stránky.
 4. Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:
  1. udržiavanie relácie používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka ktorej používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webovej stránky;
  2. osiahnutie cieľov uvedených vyššie v časti „Dôležité marketingové techniky“;
 5. Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies „relácie” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Súbory cookies „relácie” sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé” cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do ich odstránenia Používateľom.
 6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia Webovej stránky môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje odstránenie súborov cookies. Je tiež možné automaticky blokovať súbory cookies. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v sprievodcoch alebo dokumentácii webového prehliadača.
 7. Obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webových stránkach.
 8. Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom Webovej stránky, najmä to platí pre nasledujúce spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter (Twitter Inc. so sídlom v USA).

9. Správa súborov cookies – ako v praxi vyjadriť a odvolať súhlas?

 1. Ak si užívateľ neželá prijímať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že zakázanie súborov cookies nevyhnutných pre procesy autentifikácie, bezpečnosť, udržiavanie užívateľských preferencií môže sťažiť a v extrémnych prípadoch môže znemožniť používanie webových stránok.
 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookies, vyberte webový prehliadač, ktorý používate, zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov: